โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภูมิ ไชยา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0955072033
อีเมล์ : webthanapoom@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศวิน บุญรัตนศุทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0623912811
อีเมล์ : ausawin11233@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤตยารัตน์ ดำรงเกียรติยศ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0980011354
อีเมล์ : piprim555@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอดิศร​ิน​ทร์​ สรรพ​อุดม​ชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0980848852
อีเมล์ : adisarinspudom@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัทรี วงค์ยั่งพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0932312500
อีเมล์ : matsee12500@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลดา สืบศักดิ์วงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0979817495
อีเมล์ : kulada0979817495@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลำใย ลุงตี่
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0979947434
อีเมล์ : biyaiyi11@gmaim.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธางศุ์ กาแฮ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ม. 6/1
เบอร์โทร : 0981061862
อีเมล์ : bbowsutang@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายคณาธิป ขันเขียว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม. 5/2
เบอร์โทร : 0979329116
อีเมล์ : Khanathip5362@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนศักดิ์ สีหาวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนชาย
ระดับชั้น : ม. 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิตวรรณ แซ่ซ้ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรนักเรียนหญิง
ระดับชั้น : ม. 6/2
เบอร์โทร : 0932670458
อีเมล์ : ChalitwanSaesong123@gmail.com