โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐวรรธน์ วจนทรงชนม์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางหน่อปิดา ไพรภูผา
ครูผู้สอน

นางชลธิชา กวีกำจร
ครูผู้สอน

นางเมทินี เมธาอนันต์กุล
ครูผู้สอน

Mr. Gil Gonzales Hipulan
ครูต่างชาติ

Mr. Job Og Canabero
ครูต่างชาติ

Mrs. Diana Galanay
ครูต่างชาติ

Miss Christy Marie Jell
ครูต่างชาติ

Miss Lynjane Berenguel Canoy
ครูต่างชาติ

นางสาวกัลยา เราเท่า
ครูผู้สอน

นางสาวอุทร ขจรภพ
ครูผู้สอน(ประถม)

นางอรวรรณ บัวสา
ครูผู้สอน(ประถม)