โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรยุกต์ ปัญญา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางหทัยทิพย์ วิริยะพัฒนวงศ์
ครูผู้สอน

นางประกายดาว กุรุพินท์พันธุ์
ครูผู้สอน(ประถม)