โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิมิต สียะ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยะพร ถิ่นวนา
ครูผู้สอน(ประถม)