โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภวิชญ์ ดามัสวินวงศ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธณกฤษ จันทบุรี
ครูผู้สอน(ประถม)