โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชรีภรณ์ บุญมา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกานต์หทัย ฤทธิไตรภพ
ครูผู้สอน

นายศักดิ์กำพล ลลิตพิสิฐ
ครูผู้สอน

นายทัตพงศ์ แก่นเมือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสิทธิศักดิ์ มงคลเกื้อกูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู