โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพาวรรณ ดามัสวินวงศ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ครูผู้สอน

นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ครูผู้สอน

นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ครูผู้สอน

นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมปลาย)

นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ครูผู้สอน

นายยูรศักดิ์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
ครูผู้สอน

นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมต้น)

นางสาวกนิษฐา ศรีสุพัฒนะกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสุริยา แสงม้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธนากร แก้วเคียงคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายประสิทธิ์ ทิพย์พนาพันธุ์
ครูผู้สอน(ประถม)

นางสาวจินตนา กำธรพิทักษ์
ครูผู้สอน(ประถม)

นางสำราญ พึ่งนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ประถม)