โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา กวีสันติสุข
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิวัฒน์ ใจซื่อ
ครูผู้สอน

นายชีวานนท์ แก้วสว่าง
ครูผู้สอน

นางสาวศุภรัตน์ เราเท่า
ครูผู้สอน

นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ครูผู้สอน

นางสาวกนิษฐา วงศ์สว่างกุล
ครูผู้สอน(ประถม)

นายชาติชาย ถนอมจิตดี
ครูผู้สอน(ประถม)