โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประกายเพชร กองแสง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภัค ธารา
ครูผู้สอน

นายวสันต์ สาโรชทอง
ครูผู้สอน

นางบัวเรียม ญาณปัญญา
ครูผู้สอน(ประถม)

นางเสาร์คำ ธารา
ครูผู้สอน(ประถม)