โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
คณะผู้บริหาร

นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร
ผู้จัดการ

นายพงษ์ศักดิ์ กองแสง
เหรัญญิก

นางสำราญ พึ่งนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ประถม)

นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมต้น)

นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมปลาย)