โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรัติสัย อ้ายปั๋น
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 เมษายน 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 0810207986
อีเมล์ : niratisai@adventist.or.th
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0857082287
อีเมล์ : txiajvaj@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายบัลลังก์ ฤทธิไตรภพ
ตำแหน่ง : ศาสนาจารย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0931408997
อีเมล์ : banlangrittitripop2519@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0861909859
อีเมล์ : panomwan.jik@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ กองแสง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0892664176
อีเมล์ : phongsak_G@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสำราญ พึ่งนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ประถม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0979575055
อีเมล์ : tanadon890@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการมัธยมต้น
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0612494935
อีเมล์ : mynet24@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมปลาย)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0912974133
อีเมล์ : chet030219@gmail.com